wordpress主题后台教程(十一):改进类文件

前面教程中,我们使用了一个类,然而这个类拿来学习还行,实战的时候其实很不方便。

比如不能很方便的添加多个设置页面,每增加一个设置选项都需要改动三个地方,每个设置选项都需要手动书写表单代码。

我想理想的类文件应该是这样的:

类的代码放在一个单独的文件中,选项的配置在类的外面配置,只需要选择类型、id、默认值即可,这样写好了类文件,在实际使用的时候只需要加载类文件,然后添加一个配置文件将类实例化即可。

下面介绍我们在接下来的教程中将为看官提供的类文件示例,选项配置文件的代码应该是这样的形式:

 1. $options[] = array(   
 2.     "name"=>"选项一",   //选项标题
 3.     "id"=>"option1",    //选项id
 4.     "size"=>"60",   
 5.     "desc"=>"说明文字",   
 6.     "type"=>"text"  //表单类型
 7. );   
 8.                
 9. $options[] = array(   
 10.     "name"=>"选项二",   
 11.     "id"=>"option2",   
 12.     "desc"=>"说明文字",   
 13.     "type"=>"textarea"  
 14. );  

即通过在配置文件中以数组形式添加选项的基本信息即可。上面代码是配置详细选项的示例,我们还需要一个配置设置页面信息的代码,如下:

 1. $pageinfo = array('full_name' => '阿树工作室主题设置', 'optionname'=>'general', 'child'=>false, 'filename' => basename(__FILE__));   
 2. //full_name为设置页面的title和菜单标题   
 3. //optionname为选项组的名称   
 4. //child-是否为顶级菜单   
 5. //filname 为菜单slug  

我们在将类实例化的时候将上面的配置参数传递进去即可。这样在使用的时候将会很方便很方便很方便很方便...

我们可以先思考一下我们的类的结构应该是这样:

 1. <?php   
 2. class ashu_option_pages{   
 3.     var $options;   
 4.     //...类的属性   
 5.        
 6.     //通过参数实例化类   
 7.     __construct($options,$page_info){   
 8.         //通过page_info参数信息执行创建设置页面的函数   
 9.         //执行加载js和css的函数   
 10.            
 11.     }   
 12.        
 13.     //创建设置页面函数   
 14.     function add_pages(){   
 15.         //通过optinos执行页面输出函数   
 16.     }   
 17.     //加载js css函数   
 18.     function enqueue_script(){   
 19.        
 20.     }   
 21.     //页面输出函数   
 22.     function display(){   
 23.         //分析options,执行不同表单输出代码   
 24.     }   
 25.     //保存更新数据函数   
 26.     function save_option(){   
 27.            
 28.     }   
 29.        
 30.     //各种类型表单输出函数   
 31.     function text(){}   
 32.     function textarea(){}   
 33.     function upload(){}   
 34.     //......等等   
 35.        
 36. }   
 37. ?>  

本节完,请继续参考下一篇文章。

已有0评论

暂时木有评论.

发表评论