wordpresss主题功能集成(十六):无插件实现浏览次数统计

关于给wordpress添加浏览次数统计,网上教程到处是,到底原创是谁,早已不知道了,不过这一个系列的教程,我还是要加上这一篇。原理很简单,通过给文章添加一个自定义字段来保存浏览次数数据,我们需要两个函数-设置浏览次数、获取浏览次数。在主题的functions.php中添加两个函数的代码

 1. //获取浏览数-参数文章ID      
 2. function getPostViews($postID){      
 3.     //字段名称      
 4.     $count_key = 'post_views_count';      
 5.     //获取字段值即浏览次数      
 6.     $count = get_post_meta($postID$count_key, true);      
 7.     //如果为空设置为0      
 8.     if($count==''){      
 9.         delete_post_meta($postID$count_key);      
 10.         add_post_meta($postID$count_key, '0');      
 11.         return "0";      
 12.     }      
 13.     return $count;      
 14. }      
 15. //设置浏览数-参数文章ID      
 16. function setPostViews($postID) {      
 17.     //字段名称      
 18.     $count_key = 'post_views_count';      
 19.     //先获取获取字段值即浏览次数      
 20.     $count = get_post_meta($postID$count_key, true);      
 21.     //如果为空就设为0      
 22.     if($count==''){      
 23.         $count = 0;      
 24.         delete_post_meta($postID$count_key);      
 25.         add_post_meta($postID$count_key, '0');      
 26.     }else{      
 27.         //如果不为空,加1,更新数据      
 28.         $count++;      
 29.         update_post_meta($postID$count_key$count);      
 30.     }      
 31. }    


第二步:

打开主题的single.php文件,在the_post()函数的后面添加设置浏览次数函数,代码效果如下:

 1. <?php if(have_posts()): while(have_posts()):the_post();  setPostViews(get_the_ID()); ?>   

这样在每次请求这篇文章的时候,都执行设置浏览次数的函数,get_the_ID()函数用来获取文章ID,你也可以使用$post->ID来代替。

获取浏览次数

只需要在你需要显示浏览次数的地方添加代码:

 1. <?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>次点击    

只要有了浏览次数,即给文章添加了一个自定义字段,在后台编辑文章的下面,如果显示了自定义栏目,即可看到:
wordpress自定义字段实现浏览次数

不过这样添加有一个不科学的地方,即没刷新一次浏览次数都加1,这样浏览次数可能会有点虚高,而且还可以很方便的修改,所以这个浏览次数也不能当真

已有15条评论

发表评论